สำนักงานศาลปกครอง
ประกาศ บัญชีกรอบอัตราว่างพนักงานศาลปกครองในตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ตำแหน่งเลขานุการ (ประจำองค์คณะตุลาการ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง

   สำนักงานศาลปกครอง

  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ด้านบริหารงานอาคารด้านสวัสดิการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ด้านข้อมูลกฎหมาย ด้านประชาสัมพันธ์  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ด้านฝึกอบรม ด้านข้อมูลกฎหมาย ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านบริหารงานอาคาร และด้านสวัสดิการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สำกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านโสตทัศนศึกษา)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็พนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านข้อมูลกฎหมาย)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าทื่ศาลปกครอง (ด้านบริหารงานอาคาร)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าทื่ศาลปกครอง (ด้านโสตทัศนศึกษา)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สำกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ด้านฝึกอบรม ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบปฏิบัติ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านโสตทัศนศึกษา)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบปฏิบัติทักษะในการขับขี่จักรยานยนต์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการ (ประจำองค์คณะตุลาการ)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการ (ประจำองค์คณะตุลาการ)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย  
 
 
   
  ประกาศ บัญชีกรอบอัตราว่างพนักงานศาลปกครองในตำแหน่งพนักงานเดินหมาย ตำแหน่งเลขานุการ (ประจำองค์คณะตุลาการ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง